top of page

Nieuwsbulletin kerkbestuur, nr. 11, 19 oktober 2020

Hoor en wederhoor proces afgesloten

 

De beschuldiging in de Limburger van 11 mei 2019 van fraude, list en bedrog door het kerkbestuur en het verkopen door de pastoor van beelden van de kerk en het achterover drukken van het geld daarvan in eigen beurs, heeft ertoe geleid dat het gezag van het kerkbestuur door vrijwilligers niet meer werd aanvaard. Vrijwilligers hebben de pastoor aangezegd zich te beperken tot het lezen van missen en de toediening van sacramenten. Kerkbestuur en pastoor hebben vervolgens het bisdom verzocht de zaak te onderzoeken. Het bisdom heeft een commissie ingesteld onder leiding van een psycholoog en een kantonrechter die een aantal gesprekken hebben gehad met beide partijen. In dat hoor en wederhoor is duidelijk geworden dat de pastoor uit eigen beurs beelden heeft gekocht en geschonken aan de kerk van Klimmen. Iets wat niet aan de parochianen is bekend gemaakt omdat de linkerhand niet hoeft te weten wat de rechter doet. Binnen het bestuur heeft niemand iets op eigen houtje gedaan, maar is alles in goed overleg gebeurd en rekening gehouden met kerkelijke en burgerlijke voorschriften. De geloofsgemeenschap is altijd mondeling tijdens eucharistievieringen, via het parochieblad en de laatste jaren via de website van de geloofsgemeenschap van ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Dat het kerkbestuur een eigen verantwoordelijkheid heeft is duidelijk. Dat er personen zijn die dat niet accepteren is eveneens duidelijk. De ‘Commissie Parochie (!?) Klimmen’ heeft 5 oktober een afsluitend gesprek gehad op het bisdom. Dit finale gesprek werd voorafgegaan door twee afzonderlijke gesprekken met beide partijen en vier gezamenlijke bijeenkomsten. In het laatste gezamenlijke gesprek is de groep verontruste parochianen gevraagd om een rectificatie te plaatsen in het parochieblad nu zij over de feiten waren geïnformeerd om zodoende pastoor en kerkbestuur van de ernstige maar niet juiste beschuldigingen vrij te pleiten, hetgeen helaas is geweigerd. Het bisdom heeft geen enkele aanleiding gevonden om het kerkbestuur of de pastoor te corrigeren.

 

Het kerkbestuur van de Sint-Remigiusparochie te Klimmen, 19 oktober 2020

 

Nieuwsbulletin kerkbestuur, nr. 10, 4  juni 2020

Corona-virusmaatregelen kerkgang versoepelen!

Ook al mogen de kerkdiensten per 1 juni worden hervat, zij het in juni tot een maximum van 30 aanwezigen, er mag voorlopig nog niet gecollecteerd worden. Hervatten van kerkdiensten met ingang van maandag 1 juni. Er is een reglement met diverse regels in verband met afstand houden e.d.. Dit wordt zichtbaar voor iedereen in het kerkportaal opgehangen. 

Tijdens de H. Mis op 1 juni worden diverse maatregelen in acht genomen. De aanwezigen vragen we zoveel mogelijk gespreid in de kerk plaats te nemen. Evt. door het middenpad naar voren komen en door de zijpaden naar achteren terug lopen.

Omdat er niet fysiek gecollecteerd mag worden, staat er een collecteschaal voor of achter in de kerk.

Vanaf juli  mogen er 100 personen aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten. Omdat de processie op 5 juli niet kan doorgaan vanwege het niet kunnen garanderen van de verplichte 1,5 meter afstand is de H. Mis die zondag gewoon om 11.00 uur.

Maandag 6 juli is er geen Schuttersmis. 

Nieuwsbulletin kerkbestuur, nr. 9, 30 maart 2020

Coronavirus maatregelen, gevolgen missen en geen parochieblad tot nader orde! Raadpleeg deze website voor berichten en nieuws

In het vorige parochieblad hebben we de maatregelen van het bisdom gepubliceerd inzake het afgelasten van de weekendvieringen tot eind maart. Nu we de verscherpte maatregelen van de regering en dus ook van het bisdom in het volgende parochieblad, (geen diensten tot 1 juni) wilden publiceren, liet de redactie weten dat er tot nader orde geen parochieblad meer wordt uitgebracht. Het is door de regelgeving onmogelijk om met de groep vouwers bij elkaar te komen en er zijn ook geen bezorgers  beschikbaar.

Lees hier de Corona-virus maatregelen  rond de vieringen in onze parochie en de maatregelen vanuit het bisdom.

Nieuwsbulletin kerkbestuur, nr.8, 6 januari 2020             Kerkrestauratie en opruimen

We hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Wanneer een huis wordt opgeknapt moeten de spullen aan kant, je zoekt er een opbergplek voor een het is een goed moment om dan keuzes te maken. Wat gooi ik weg en wat is nodig te bewaren? De ballast gooien we weg, dat wat vergaan is of onbruikbaar, te veel ruimte in beslag neemt of door hoge reparatiekosten niet langer de moeite waard is. Kringloop-spullen vinden nog een tweede bestemming. Net zo bekend is het fenomeen dat wanneer je veel plaats hebt om spullen op te slaan je ze dan ook, na vele malen uitstel, tot het uiterste moment bewaard.

Ook in de gebouwen van onze kerk, pastorie en sacristie kennen we dit maar al te goed. In de afgelopen jaren is daar al flink opgeruimd. Monumentenzorg dringt daar ook steeds op aan. Recentelijk heeft de aannemer alle stenen en hout die vermoedelijk al minstens vanaf 1906/1907 in de toren lagen daaruit verwijderd. Vrijwilligers hadden een paar jaar geleden de gewelven al helemaal schoongemaakt. Dat was toen een flink karwei!

Nu is het zaak om die plekken ook daadwerkelijk leeg te houden zodat tijdig houtwormactiviteit, lekkages etc. ontdekt kunnen worden. Het oude kippenhok met asbest -bedekking in de tuin van de pastorie is ontzet. Het kerkbestuur heeft na overleg met bisdom, architect en aannemer besloten het af te breken. Voor het bouwen van een nieuw hok krijgt het kerkbestuur geen subsidie en zeker geen toestemming dat tegen het bestaande monumentale kerkgebouw op te metselen. Het is bovendien een vrij kostbare zaak. Het kerkbestuur heeft dit alles overwogen en daarna nog enkele knopen doorgehakt om redenen van duurzaam en zorgvuldig beheer van deze gebouwen. De komende periode worden de besluiten uitgevoerd en het gaat om:

De bestaande ruimte naast de kerktoren wordt efficiënter gebruikt en zaken die niet of nauwelijks meer gebruikt worden en veel plaats innemen worden verwijderd. Het hok naast de toren, met toegang deur vanaf de begraafplaats, zal voortaan gebruikt worden om de meer kostbare spullen voor gebruik op het kerkhof in op te slaan. De deur krijgt een deugdelijk slot, zodat ook diefstal – zoals recent is gebeurd – voorkomen kan worden. Er wordt gedacht aan een kleinere opbouw van de kerststal en gewone processiepalen met vlaggetjes langs de toegang tot de kerk bij communie en processie. De berging hiervan komt in de ruimte naast de toren met toegang vanuit het kerkgebouw. Met het opruimen van de zolder van de pastorie is ook al een begin gemaakt. In het eerste kwartaal van 2020 krijgt de ruimte naast de toren een nieuw zinken dak in plaats van een dak van pannen omdat het waterverval daarvan te gering is. Dit is volgens de richtlijnen en het gevoerd overleg met bisdom en monumentenzorg. Dit project is daardoor wel subsidiabel en door de diverse instanties goedgekeurd.

We weten dat veranderingen niet voor iedereen altijd gemakkelijk zijn, tijd en uitleg vragen om eraan te wennen of om er meer begrip voor te kunnen opbrengen. Vandaar deze informatie over de restauratie en opruimen van de kerkgebouwen.

Vragen, tips, aanbod om vrijwilligerswerk te doen bij werkzaamheden rond de gebouwen en/of op het kerkhof,  alle reacties graag persoonlijk, in de brievenbus Schoolstraat 6 of per mail:  kerkbestuur.klimmen@gmail.com

 

 

 

 

Het kerkbestuur heilige Remigiusparochie Klimmen.

 

Nieuwsbulletin kerkbestuur nr. 7 op 20 december 2019

 

Namens ons bisdom deze mededeling van vicaris-generaal Maessen:

Bericht voor de parochie H. Remigius te Klimmen.

Zoals u waarschijnlijk bekend, is er naar aanleiding van een klachtschrijven  van een groep parochianen aan de bisschop, door mij een commissie gevormd, die klagers en het kerkbestuur heeft gehoord en mij heeft geadviseerd de klagers en het kerkbestuur met elkaar in gesprek te brengen onder leiding van een neutrale gespreksleider.
Oud pastoor J.P. Janssen uit Stein, is bereid gevonden als  gespreksleider op te treden en onder zijn leiding hebben inmiddels een tweetal gesprekken plaatsgevonden, terwijl afspraak is gemaakt voor een derde gespreksronde.
Dat er nog  over de  ( inhoud van de) gesprekken  geen bericht is uitgegaan naar de parochiegemeenschap komt omdat afgesproken is dat zolang de gesprekken duren, niemand over de inhoud ervan iets naar buiten brengt. Zodra er conclusies getrokken kunnen worden dan wel resultaten zijn bereikt, zullen die naar buiten gebracht worden en zal de parochie  daarvan op de hoogte worden gesteld. 

Met vriendelijke  groet,

R.H.M. Maessen,
vicaris –generaal.
Roermond, -- december 2019.

 

Nieuwsbulletin kerkbestuur nr. 6 op 1 november 2019  

Onder het tabblad Overzicht vieringen en pagina kerkgebouw alle nieuws

en foto's over de grote restauratie aan het casco van onze Remigiuskerk. 

Ook ziet u hoe u mee kunt doen met de actie Adopteer een mergelblok

of een lei.

 

 

 

Nieuwsbulletin kerkbestuur nr. 5  op 2 mei 2019

Groot onderhoud aan de kerk.

 

Na ruim 35 jaar is de kerk aan een grote uitwendige onderhoudsbeurt toe.

Onder de uit te voeren werken aan het uitwendige van de kerk - dus er gebeurt totaal niets aan het inwendige  – behoren:

De vernieuwing van voegwerk op diverse plaatsen; er zijn meerdere mergelblokken in de toren  aangetast door de graafactiviteiten van de z.g. metselbijen, waardoor deze blokken instabiel zijn geworden. Regenwaterafvoer, dakgoten, boeiboorden enz. moeten worden vernieuwd. Verfwerk van deuren dakkapellen e.d. moet worden aangepakt. Op diverse plaatsen moet het loodwerk van de daken vernieuwd worden. Ook zullen op sommige plaatsen op de daken leien vervangen moeten worden.

Dit zijn allemaal maatregelen, om het kerkgebouw wind – en waterdicht te maken en voor de toekomst te behouden. De totale geraamde kosten voor deze werkzaamheden bedragen ongeveer € 500.000,-.Het kerkbestuur heeft gebruik kunnen maken van een subsidieregeling, waarbij zowel provincie, als het bisdom en ook de gemeente Voerendaal  een gedeelte van de kosten voor rekening nemen.

De provincie zal ongeveer € 200.000,- bijdragen, de gemeente heeft een toezegging gedaan van € 67.00,-- en van het bisdom zal ook een bedrag in de orde van deze grootte te verwachten zijn. Op deze wijze zal er geen al te grote aanslag moeten worden gepleegd op de voor dit doel gereserveerde gelden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door  Eussen Bouw te Voerendaal zullen worden begeleid door architectenbureau M. Roijen consultancy & education te Meerssen.

De werkzaamheden starten medio juni en zullen duren tot ongeveer eind oktober.

Het kerkbestuur is voornemens op korte termijn  geïnteresseerde parochianen door de architect te laten informeren over de aard en de duur van de werkzaamheden. Nadere gegevens hierover volgen.

 

Verwachting start werkzaamheden op 17 juni 2019

mei 2019

Nieuwsbulletin kerkbestuur 5-1 parochie H. Remigius Klimmen

13 mei 2019:

Reactie kerkbestuur op artikel "Beeldenstorm in de Klimmense Remigiuskerk"in De Limburger van zaterdag 11 mei.

 

Hier volgt de tekst van de ingezonden brief aan de directie en betreffende journalist. Tevens vraagt het kerkbestuur aan de vertegenwoordigers van het bisdom om nader onderzoek te doen en de feiten te rapporteren.

 

Aan de directie van De Limburger en journalist Stefan Gilissen

i.a.a.: Mgr. H. Smeets, bisschop; vicaris-generaal  Mgr. R. Maessen; Mr. J. Rutten, jurist; woordvoerder van het bisdom Roermond M. Bemelmans, allen te Roermond; deken H. Bouman te Heerlen; redactie parochiebladen Klimmen en Ransdaal.

 

Klimmen, 13 mei 2019

Geachte directie / heer Gilissen,

Het kerkbestuur van de parochie van de H. Remigius verzoekt U hierbij tot de integrale plaatsing van onderstaande reactie, in uw krant en op uw website, op het artikel over pastoor Crutzen in De Limburger van afgelopen zaterdag.

Hoogachtend,

Fr. Crutzen, voorzitter                                             J. Lipsch, secretaris

 

Klimmen

In tegenstelling tot het bericht van uw journalist Stefan Gillissen over de ‘Beeldenstorm in de Klimmense Remigiuskerk’ in De Limburger van zaterdag 11 mei 2019, bladzijde 10-11, kan het kerkbestuur van Klimmen mededelen dat pastoor Crutzen wel degelijk heeft opengestaan voor een gesprek, maar dat geen enkele journalist in de afgelopen weken met hem contact heeft gehad. Het gebruikelijke principe van hoor en wederhoor is dus niet gevolgd. Het kwaad is intussen geschied. Onze parochieherder wordt bedreigd en op straat publiekelijk uitgescholden.

Het kerkbestuur heeft intussen, met volledige instemming van de pastoor, het bisdom vandaag schriftelijk verzocht de drie leden van het kerkbestuur onder ede en overlegging van bewijsstukken te horen over de ingebrachte beschuldigingen de volgende zaken te onderzoeken en daarover schriftelijk verslag uit te brengen:

1.       Heeft de pastoor voorwerpen of bescheiden van de kerk ontvreemd en/of fraude gepleegd?

2.       Heeft hij zaken van de parochie verkocht en de opbrengst daarvan in zijn eigen zak gestoken?

3.       Heeft hij met list en bedrog gewerkt of is  alles in overleg en in alle openheid met het kerkbestuur besproken en geregeld of heeft hij willekeurig en op eigen houtje gehandeld?

4.       Heeft het kerkbestuur in voorkomende situaties gehandeld conform het reglement op de kerkbesturen en conform de Arbowetgeving, de gebruikersvergunning van de gemeente Voerendaal en andere voor iedereen geldende wettelijke voorschriften en wel of geen advies van derden / deskundigen ingewonnen?

5.       Is het kerkbestuur wel of niet tekort geschoten in het informeren van de geloofsgemeenschap en is de pastoor of het kerkbestuur het gesprek met parochianen wel of niet uit de weg gegaan?

Overigens kan Crutzen geen ondeskundigheid  op het gebied van kerkrestauraties verweten worden. Men leze onder meer zijn beide diepgravende en openbarende studies  over de kerk van Klimmen. De door hem geïnspireerde kerkrestauratie van Wijlre kreeg zelfs een prijs voor de beste kerkrestauratie in een bepaald jaar en de kunstenaar Jan Dibbets de Sikkensprijs voor onder meer de inderdaad moderne en minimalistische maar sublieme beglazing aldaar.  Zijn nieuwe vensters in Ransdaal bezorgen ook die kerk meer dan landelijke bekendheid  en bracht zelfs prinses Beatrix naar het dorp.

Het kerkbestuur verzoekt hierbij de redactie van  De Limburger niet alleen om integrale opname van deze brief in uw krant maar ook om de onverkorte publicatie van het resultaat van het onderzoek door het bisdom in deze zaak te zijner tijd.

F. Crutzen, voorzitter    J. Lipsch, secretaris        E. van Meersbergen, lid

7 april 2019          

Veiligheid en de nodige maatregelen in de kerk

Het kerkbestuur heeft een aantal besluiten genomen om in deze periode maatregelen te treffen vanwege de veiligheid en de Arbo-wetgeving. Nadere toelichting volgt hieronder.

Nu op verzoek van de Monumentenwacht van een aantal jaar geleden eindelijk de kroonluchter van de kerk is verhangen,  is in de reguliere kerkbestuursvergadering van 1 april j.l. besloten opdracht te geven tot het aanleggen van veilige loopbruggen met leuningen over de hele lengte van het middenschip en naar de dakkapellen aldaar om zo te voldoen aan de eisen van de Arbo-wetgeving. Het plafond en de gewelven van transept, koor en apsis zijn op verzoek van Monumentenzorg een paar jaar geleden schoongemaakt. Hetgeen daar en in de toren nog aan losliggend hout en stenen ligt zal in de komende maanden verwijderd worden.

Ook is het besluit gevallen een oud stalletje met asbestbedekking in de tuin van de pastorie, ontzet door de wortels van een boom, af te breken. Voor herstel is geen geld beschikbaar. De boom kan dan gehandhaafd blijven.

Het kerkbestuur zal niet deelnemen aan de vergadering die door een paar parochianen is opgeroepen. De reden om dat niet te doen zal iedereen duidelijk zijn: het kerkbestuur draagt de verantwoordelijkheid over het beheer van onder meer het kerkgebouw, alsook voor de veiligheid van de gelovigen daarin, niet individuele parochianen. Dat in 2012 men niet bereid was zich te laten informeren over een en ander, is jammer geweest. Ook in de afgelopen jaren is nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheden om met het kerkbestuur in gesprek te gaan tijdens de zogenaamde ‘inloopdagen’ of tijdens een reguliere kerkbestuursvergadering. Maar wat niet is kan nog komen.

7 april 2019

Aangepaste tekst van het Onze Vader

via www.bisdom-roermond.nl

De nieuwe vertaling van het Onze Vader

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood en

vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

 

Het kerkbestuur wil het volgende onder uw aandacht brengen:

Er wonen in onze parochiegemeenschap diverse oudere  parochianen, die graag regelmatig naar de kerk willen komen, maar doordat ze niet in het bezit zijn van een auto en vaak ook slecht ter been, is het voor deze groep parochianen praktisch onmogelijk de kerkdienst bij te wonen.  Daarom deze oproep:

Zijn er parochianen met de beschikking over een auto, die bereid zijn, eventueel per toerbeurt, een of twee oudere parochianen op zondagmorgen naar de kerk te brengen en na afloop weer naar huis te vervoeren.

U kunt zich hiertoe melden bij het kerkbestuur:  tel. 045 – 4052840 of per E-mail: kerkbestuur.klimmen@gmail.com.

 

Het kerkbestuur ziet uw reacties graag tegemoet.

Alvast van harte dank voor uw bereidwillendheid.

 

Vacature lid kerkbestuur

 

Het kerkbestuur is zich aan het beraden over een herverdeling van de taken en is bij gevolge dringend op zoek naar versterking.

Er zijn weliswaar al enkele personen bereid gevonden een deel van de taken op zich te nemen, maar ondanks eerdere oproepen zijn nog niet alle taken ingevuld. 

Daarom wordt nogmaals een dringend beroep gedaan op u als parochianen om contact op te nemen met het kerkbestuur als u zich geroepen voelt om een functie in het kerkbestuur te vervullen. Er is dringend behoefte aan iemand die de administratie van het kerkhof onder zijn of haar beheer wil nemen en iemand aan wie het kerkbestuur het beheer van de gebouwen  kan toevertrouwen.

 

Dan zijn er ten allen tijde vrijwilligers van harte welkom om een hand te helpen bij o.a.  het  poetsen van de gebouwen, klein onderhoud,  het onderhoud van de begraafplaats, het verzorgen van de bloemversieringen, rijden van minder-valide parochianen, enz. 

Alvast bij voorbaat van harte dank.

KOFFIE DRINKEN  elke laatste zondag van de maand          

Waar het hart vol van is....

Naast een kopje koffie, stuk taart is er een korte inleiding: Iemand verteld over een onderwerp wat diegene erg raakt of waarover de parochie meer zou mogen weten.

Afbeelding2 mergelblok.jpg
IMG_6574.JPG
Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (kl

 

Elke laatste zondag van de maand is er direct na de mis van 11 uur koffie drinken in de oude dagkapel. Kom binnen voor een kop koffie en een praatje. Neem gerust iemand mee.

Kent u iemand die graag wil komen en vervoer nodig heeft?

Laat het ons even weten  mareschco@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ©2020 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page