Nieuwsbulletin kerkbestuur nr. 6 op 1 november 2019  

Onder het tabblad Overzicht vieringen en pagina kerkgebouw alle nieuws

en foto's over de grote restauratie aan het casco van onze Remigiuskerk. 

Ook ziet u hoe u mee kunt doen met de actie Adopteer een mergelblok

of een lei.

 

 

 

Nieuwsbulletin kerkbestuur nr. 5  op 2 mei 2019

Groot onderhoud aan de kerk.

 

Na ruim 35 jaar is de kerk aan een grote uitwendige onderhoudsbeurt toe.

Onder de uit te voeren werken aan het uitwendige van de kerk - dus er gebeurt totaal niets aan het inwendige  – behoren:

De vernieuwing van voegwerk op diverse plaatsen; er zijn meerdere mergelblokken in de toren  aangetast door de graafactiviteiten van de z.g. metselbijen, waardoor deze blokken instabiel zijn geworden. Regenwaterafvoer, dakgoten, boeiboorden enz. moeten worden vernieuwd. Verfwerk van deuren dakkapellen e.d. moet worden aangepakt. Op diverse plaatsen moet het loodwerk van de daken vernieuwd worden. Ook zullen op sommige plaatsen op de daken leien vervangen moeten worden.

Dit zijn allemaal maatregelen, om het kerkgebouw wind – en waterdicht te maken en voor de toekomst te behouden. De totale geraamde kosten voor deze werkzaamheden bedragen ongeveer € 500.000,-.Het kerkbestuur heeft gebruik kunnen maken van een subsidieregeling, waarbij zowel provincie, als het bisdom en ook de gemeente Voerendaal  een gedeelte van de kosten voor rekening nemen.

De provincie zal ongeveer € 200.000,- bijdragen, de gemeente heeft een toezegging gedaan van € 67.00,-- en van het bisdom zal ook een bedrag in de orde van deze grootte te verwachten zijn. Op deze wijze zal er geen al te grote aanslag moeten worden gepleegd op de voor dit doel gereserveerde gelden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door  Eussen Bouw te Voerendaal zullen worden begeleid door architectenbureau M. Roijen consultancy & education te Meerssen.

De werkzaamheden starten medio juni en zullen duren tot ongeveer eind oktober.

Het kerkbestuur is voornemens op korte termijn  geïnteresseerde parochianen door de architect te laten informeren over de aard en de duur van de werkzaamheden. Nadere gegevens hierover volgen.

 

Verwachting start werkzaamheden op 17 juni 2019

mei 2019

Nieuwsbulletin kerkbestuur 5-1 parochie H. Remigius Klimmen

13 mei 2019:

Reactie kerkbestuur op artikel "Beeldenstorm in de Klimmense Remigiuskerk"in De Limburger van zaterdag 11 mei.

 

Hier volgt de tekst van de ingezonden brief aan de directie en betreffende journalist. Tevens vraagt het kerkbestuur aan de vertegenwoordigers van het bisdom om nader onderzoek te doen en de feiten te rapporteren.

 

Aan de directie van De Limburger en journalist Stefan Gilissen

i.a.a.: Mgr. H. Smeets, bisschop; vicaris-generaal  Mgr. R. Maessen; Mr. J. Rutten, jurist; woordvoerder van het bisdom Roermond M. Bemelmans, allen te Roermond; deken H. Bouman te Heerlen; redactie parochiebladen Klimmen en Ransdaal.

 

Klimmen, 13 mei 2019

Geachte directie / heer Gilissen,

Het kerkbestuur van de parochie van de H. Remigius verzoekt U hierbij tot de integrale plaatsing van onderstaande reactie, in uw krant en op uw website, op het artikel over pastoor Crutzen in De Limburger van afgelopen zaterdag.

Hoogachtend,

Fr. Crutzen, voorzitter                                             J. Lipsch, secretaris

 

Klimmen

In tegenstelling tot het bericht van uw journalist Stefan Gillissen over de ‘Beeldenstorm in de Klimmense Remigiuskerk’ in De Limburger van zaterdag 11 mei 2019, bladzijde 10-11, kan het kerkbestuur van Klimmen mededelen dat pastoor Crutzen wel degelijk heeft opengestaan voor een gesprek, maar dat geen enkele journalist in de afgelopen weken met hem contact heeft gehad. Het gebruikelijke principe van hoor en wederhoor is dus niet gevolgd. Het kwaad is intussen geschied. Onze parochieherder wordt bedreigd en op straat publiekelijk uitgescholden.

Het kerkbestuur heeft intussen, met volledige instemming van de pastoor, het bisdom vandaag schriftelijk verzocht de drie leden van het kerkbestuur onder ede en overlegging van bewijsstukken te horen over de ingebrachte beschuldigingen de volgende zaken te onderzoeken en daarover schriftelijk verslag uit te brengen:

1.       Heeft de pastoor voorwerpen of bescheiden van de kerk ontvreemd en/of fraude gepleegd?

2.       Heeft hij zaken van de parochie verkocht en de opbrengst daarvan in zijn eigen zak gestoken?

3.       Heeft hij met list en bedrog gewerkt of is  alles in overleg en in alle openheid met het kerkbestuur besproken en geregeld of heeft hij willekeurig en op eigen houtje gehandeld?

4.       Heeft het kerkbestuur in voorkomende situaties gehandeld conform het reglement op de kerkbesturen en conform de Arbowetgeving, de gebruikersvergunning van de gemeente Voerendaal en andere voor iedereen geldende wettelijke voorschriften en wel of geen advies van derden / deskundigen ingewonnen?

5.       Is het kerkbestuur wel of niet tekort geschoten in het informeren van de geloofsgemeenschap en is de pastoor of het kerkbestuur het gesprek met parochianen wel of niet uit de weg gegaan?

Overigens kan Crutzen geen ondeskundigheid  op het gebied van kerkrestauraties verweten worden. Men leze onder meer zijn beide diepgravende en openbarende studies  over de kerk van Klimmen. De door hem geïnspireerde kerkrestauratie van Wijlre kreeg zelfs een prijs voor de beste kerkrestauratie in een bepaald jaar en de kunstenaar Jan Dibbets de Sikkensprijs voor onder meer de inderdaad moderne en minimalistische maar sublieme beglazing aldaar.  Zijn nieuwe vensters in Ransdaal bezorgen ook die kerk meer dan landelijke bekendheid  en bracht zelfs prinses Beatrix naar het dorp.

Het kerkbestuur verzoekt hierbij de redactie van  De Limburger niet alleen om integrale opname van deze brief in uw krant maar ook om de onverkorte publicatie van het resultaat van het onderzoek door het bisdom in deze zaak te zijner tijd.

F. Crutzen, voorzitter    J. Lipsch, secretaris        E. van Meersbergen, lid

7 april 2019          

Veiligheid en de nodige maatregelen in de kerk

Het kerkbestuur heeft een aantal besluiten genomen om in deze periode maatregelen te treffen vanwege de veiligheid en de Arbo-wetgeving. Nadere toelichting volgt hieronder.

Nu op verzoek van de Monumentenwacht van een aantal jaar geleden eindelijk de kroonluchter van de kerk is verhangen,  is in de reguliere kerkbestuursvergadering van 1 april j.l. besloten opdracht te geven tot het aanleggen van veilige loopbruggen met leuningen over de hele lengte van het middenschip en naar de dakkapellen aldaar om zo te voldoen aan de eisen van de Arbo-wetgeving. Het plafond en de gewelven van transept, koor en apsis zijn op verzoek van Monumentenzorg een paar jaar geleden schoongemaakt. Hetgeen daar en in de toren nog aan losliggend hout en stenen ligt zal in de komende maanden verwijderd worden.

Ook is het besluit gevallen een oud stalletje met asbestbedekking in de tuin van de pastorie, ontzet door de wortels van een boom, af te breken. Voor herstel is geen geld beschikbaar. De boom kan dan gehandhaafd blijven.

Het kerkbestuur zal niet deelnemen aan de vergadering die door een paar parochianen is opgeroepen. De reden om dat niet te doen zal iedereen duidelijk zijn: het kerkbestuur draagt de verantwoordelijkheid over het beheer van onder meer het kerkgebouw, alsook voor de veiligheid van de gelovigen daarin, niet individuele parochianen. Dat in 2012 men niet bereid was zich te laten informeren over een en ander, is jammer geweest. Ook in de afgelopen jaren is nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheden om met het kerkbestuur in gesprek te gaan tijdens de zogenaamde ‘inloopdagen’ of tijdens een reguliere kerkbestuursvergadering. Maar wat niet is kan nog komen.

7 april 2019

Aangepaste tekst van het Onze Vader

via www.bisdom-roermond.nl

De nieuwe vertaling van het Onze Vader

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood en

vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

 

Het kerkbestuur wil het volgende onder uw aandacht brengen:

Er wonen in onze parochiegemeenschap diverse oudere  parochianen, die graag regelmatig naar de kerk willen komen, maar doordat ze niet in het bezit zijn van een auto en vaak ook slecht ter been, is het voor deze groep parochianen praktisch onmogelijk de kerkdienst bij te wonen.  Daarom deze oproep:

Zijn er parochianen met de beschikking over een auto, die bereid zijn, eventueel per toerbeurt, een of twee oudere parochianen op zondagmorgen naar de kerk te brengen en na afloop weer naar huis te vervoeren.

U kunt zich hiertoe melden bij het kerkbestuur:  tel. 045 – 4052840 of per E-mail: kerkbestuur.klimmen@gmail.com.

 

Het kerkbestuur ziet uw reacties graag tegemoet.

Alvast van harte dank voor uw bereidwillendheid.

 

Vacature lid kerkbestuur

 

Het kerkbestuur is zich aan het beraden over een herverdeling van de taken en is bij gevolge dringend op zoek naar versterking.

Er zijn weliswaar al enkele personen bereid gevonden een deel van de taken op zich te nemen, maar ondanks eerdere oproepen zijn nog niet alle taken ingevuld. 

Daarom wordt nogmaals een dringend beroep gedaan op u als parochianen om contact op te nemen met het kerkbestuur als u zich geroepen voelt om een functie in het kerkbestuur te vervullen. Er is dringend behoefte aan iemand die de administratie van het kerkhof onder zijn of haar beheer wil nemen en iemand aan wie het kerkbestuur het beheer van de gebouwen  kan toevertrouwen.

 

Dan zijn er ten allen tijde vrijwilligers van harte welkom om een hand te helpen bij o.a.  het  poetsen van de gebouwen, klein onderhoud,  het onderhoud van de begraafplaats, het verzorgen van de bloemversieringen, rijden van minder-valide parochianen, enz. 

Alvast bij voorbaat van harte dank.

KOFFIE DRINKEN  elke laatste zondag van de maand          

Waar het hart vol van is....

Naast een kopje koffie, stuk taart is er een korte inleiding: Iemand verteld over een onderwerp wat diegene erg raakt of waarover de parochie meer zou mogen weten.

 

Elke laatste zondag van de maand is er direct na de mis van 11 uur koffie drinken in de oude dagkapel. Kom binnen voor een kop koffie en een praatje. Neem gerust iemand mee.

Kent u iemand die graag wil komen en vervoer nodig heeft?

Laat het ons even weten  mareschco@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ©2019 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

Deze website valt onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen, 2019