top of page

Deze webpagina wordt gehost door het kerkbestuur parochie H.Remigius Klimmen en ter beschikking gesteld aan de parochie Ransdaal.

Staat van baten en lasten2022

Baten

Huuropbrengst pastorie               10.118,49

Opbrengst land/opstallen                  250,00

Grafrechten/huren                            9.530,00

Baten kerkelijk OG                          19.898,49

Rente deposito                                           6,67

Kerkbijdragen                                   11.296,92

Kollekten voor eigen kerk                6.295,08

Stipendia                                               1.380,00

Uitvaarten                                             2.547,50

Overige kerkelijke diensten                363,97

Totaal Opbrengsten Kerkelijke Diensten               10.586,55

Opbr. Offerkaarsen + blokken                                    2.538,11

Giften                                                                                     816,00

Giften restauratie                                                                 84,90

Totaal Opbrengsten ov. Bijdr. Paroch.                       3.439,01

Totaal Bijdragen Parochianen                                    25.322,48

Overige baten                              -  

Totaal Baten                                                                    45.227,64

2022

Lasten

Gewoon onderhoud kerk                                             2.638,14

Energiekosten kerk                                                        8.286,99

Last. en verzek. kerk                                                     4.991,31

Totaal lasten Kerkgebouw                                         15.916,44

Energiekosten pastorie                                                    250,00

Last. en verzek. pastorie                                                  620,68

Totaal lasten Pastorie                                                       870,68

Gewoon onderhoud begr.plaats                                 2.673,19

Energiekosten begr.plaats                                               164,43

Last. en verzek. begr.plaats                                             162,00

Totaal lasten Begraafplaats                                          2.999,62

Rente- en bankkosten RC                                                 426,18

Toelage ZEH Crutzen                              -  

Ziektekosten verz. Pastoor                              -  

Pensioenpremie Pastoor                              -  

Bet.derden. Pastoor                              -  

Funk.toelage Pastoor                              -  

Doorbelaste salariskosten federatie                       12.387,59

Inhuur externe priesters                                                  590,00

Totaal Salariskosten Pastoor                                     12.977,59

Vergoeding vrijwilligers                                                 4.090,00

Overige personeelskosten                              -  

Werkkostenregeling                              -  

Totaal Div. Personeelskosten                              -  

Totaal personeelskosten                                             17.067,59

Altaarbenodigdheden                                                       367,88

Offerkaarsen                                                                    2.350,75

Misboekjes/zangbundels                                                  349,30

Dagkapel en processie                                                         74,00

Totaal kosten Eredienst                                                  3.141,93

2022

Vervolg Lasten

Bisdom percentennota                                                   4.798,63

Bisdom solidariteitsbijdrage                                         4.798,63

Overige afdrachten bisdom                                           1.310,00

Dekenaat                              -  

Totaal vrijw. En verpl. Bijdragen                                 10.907,26

Kosten huishouding                                                         4.517,33

Bestuurskosten                                                                    282,89

Representatiekosten                                                          856,10

Administratiekosten                                                           217,41

Porti- en telefoonkosten                                                    457,86

Tijdschriften /abonnementen                                          120,89

Totaal Beheerskosten                                                      1.935,15

Overige lasten                              -  

Totaal Lasten                                                                    57.782,18

Resultaat boekjaar                                                        -12.554,54

P1020252.JPG

Jaarrekening Parochie 2022
 

bottom of page