top of page

Deze webpagina wordt gehost door het kerkbestuur parochie H.Remigius Klimmen en ter beschikking gesteld aan de parochie Ransdaal.

Ransdaal parochie H. Theresia van het Kind Jezus  

ANBI en jaarrekening 2018

RSIN 2679024

Staat van baten en lasten jaarrekening 2018

Baten

 

Bijdrage parochianen                                     28.122,45 euro

Opbrengst bezittingen en beleggingen            7.797,36 euro

Overige bijdragen                                                 00,00 euro          

--------------------------------------------------------

Totaal baten                                                 35.919,81 euro

Lasten

Personele kosten                                            11.629,44 euro

Kosten kerk en pastorie                                   4.712,35 euro

Kosten begraafplaats                                       6.740,32 euro

Kosten eredienst                                              5.866,45 euro

Diversen                                                          2.766,45 euro

Zangkoor                                                          3.100,00 euro

Kosten pastoraal                                                 960,00 euro

Koster                                                                     960,00 euro

Bijdragen bisdom en dekenaat                      6.582,73 euro

Beheerskosten                                                 3.138,24 euro

Incidentele lasten                                                   0,00 euro

--------------------------------------------------------------------------------------

Totaal lasten                                                39.629,53 euro

 

Het negatief resultaat over het boekjaar bedroeg dus -3.709,72 euro en komt hoofdzakelijk doordat er nauwelijks rente wordt uitgekeerd over banktegoeden en door de afname van het aantal deelnemers aan de actie kerkbijdrage ten gevolge van overlijden of verhuizing. Ook de inkomsten uit collecten en misstipendia zijn teruggevallen door afname van het aantal kerkgangers per weekeinde.

____________________________________________________________________________

bottom of page