top of page

Stichting pastoribus sustinendis

ANBI RSIN 81904302319

Stichting ‘Fundatio pastoribus sustinendis sub titulo Carolus Borromeus’

De stichting ‘Fundatio pastoribus sustinendis sub titulo Carolus Borromeus’, met als statuaire naam: ‘Stichting pastoribus sustinendis’,

is opgericht bij akte verleden voor  Mr. E.R.Ch.J. Luijten, notaris te Landgraaf, op 31 januari 2008, en op 15 februari 2008 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg onder dossiernummer 14099788.

De stichting heeft ten doel te voorzien in de primaire lichamelijke en geestelijke levensbehoeften van rooms-katholieke seculiere priesters, diakens en pastoraal werkers die wonen en/of werk(t)en in Zuid-Limburg, die naar de letter en de geest verbonden zijn met de katholiek Kerk en die niet of onvoldoende in hun levensonderhoud – ook bij ziekte, handicap of hoge ouderdom – kunnen worden voorzien door anderen; in de stoffelijke noden van slotkloosters van orden van monniken en monialen in Zuid-Limburg; in het op waardige en tegelijkertijd sobere wijze opbaren en teraardebestellen van voornoemde personen, overeenkomstig hun status, voor of na het celebreren van een Requiemmis voor de zielenrust van de overledene, alles conform de richtlijnen van de rooms-katholieke eredienst.

Contactgegevens: Stichting pastoribus sustinendis, p/a Ransdalerstraat 74, 6312 AJ Ransdaal

Overweegt u een gift? Gebruik bovenstaande ANBI-RSIN

Giften zijn welkom op: bankrekeningnummer

IBAN nummer NL84 RABO 0107 7332 42

ten name van Stichting

Pastoribus Sustinendis te Ransdaal.

Vragen? Stelt u deze

schriftelijk zie adres contactgegevens.

 

 

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester, die gezamenlijk bevoegd zijn. Deze ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of onkostenvergoeding. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft haar zetel in de gemeente Voerendaal. De jaarstukken worden ieder jaar goedgekeurd in de bestuursvergadering in de maand juni.

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is: 819043023.

Datum 1e publicatie bovenstaande gegevens via deze website 01012016

bottom of page