top of page

Wij willen trouwen voor de Kerk

 

 

Het sacrament van het huwelijk

In het sacrament van het huwelijk krijgen man en vrouw Gods liefde en ook de kracht om steeds de weg te vinden naar het hart van de ander en naar het hart van God. Ze beloven elkaar trouw in goede en kwade dagen, in tijden van materiele en/of geestelijke armoede, elkaar fundamenteel te respecteren en te waarderen, alle dagen van het leven, met de hulp van Gods genade. Ook verklaren ze open te staan voor de gave van nieuw leven. 

Een kerkelijk huwelijk kan plaatsvinden als tenminste één van beide partners katholiek is. De ander kan dus een gedoopt lid zijn van een niet-katholieke Kerk of een niet-gedoopte. In deze twee laatste gevallen vieren we in principe geen eucharistie maar vindt de huwelijkssluiting plaats in een woorddienst.

 

Man en vrouw beloven elkaar in alle vrijheid trouw ten overstaan van een priester of diaken en twee getuigen. Kerkelijke huwelijksvieringen vinden plaats na de burgerlijke huwelijkssluiting.

 

Praktische gang van zaken

U zoekt overleg met de pastoor over plaats, datum en tijdstip van de huwelijksplechtigheid en de voorbereiding daarop. U ontvangt per ommegaande een vragenlijst waarin gegevens worden gevraagd die nodig zijn ter voorbereiding op het huwelijksgesprek. U wordt vriendelijk verzocht deze gegevens binnen een maand schriftelijk aan te leveren op het woonadres van de pastoor: 

Ransdalerstraat 74  6312 AJ Ransdaal.

De vragenlijst vindt u onder de knop.

 

 

 

In het huwelijksgesprek moet duidelijk worden:

-  dat u vrij bent om een kerkelijk  huwelijk aan te gaan;

-  wat de inhoud en betekenis is van een katholiek huwelijk;

-  hoe de opbouw en invulling van de huwelijksplechtigheid is;

-  wat de kosten zijn voor de huwelijksplechtigheid.

 

Om alvast een beeld te vormen van hoe een kerkelijke

huwelijksviering er uitziet klikt u op de knop.

 

 

 

  ©2017 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page