top of page

Zang en muziek in de Remigiuskerk     

staan in dienst van de liturgie

 

Zingen tijdens de Eucharistieviering

 

Sinds geruime tijd is er tijdens de H. Missen op zondagmorgen  voornamelijk volkszang,

waarbij door de cantor afwisselend met de kerkgangers de liturgische gezangen gezongen worden.

Het kerkbestuur nodigt diverse keren per jaar koren of muziekgroepen uit om de muziek tijdens de eucharistieviering te verzorgen.

Op deze wijze wordt hierdoor aan koren en muziekgroepen uit de regio de gelegenheid geboden eens vaker buiten hun eigen parochiegrenzen te musiceren.

Het verzorgen van de liturgische gezangen door gastkoren e.d. moet geruime tijd van te voren gepland worden, in verband met hun agenda.

Het kerkbestuur streeft ernaar indien mogelijk  tijdens feestdagen  de liturgie  door externe koren of muziekgezelschappen te laten ondersteunen.  Bij speciale gelegenheden, zoals een zeswekendienst, een jaardienst, huwelijksjubileum e.d. bestaat er natuurlijk de kans, dat er geen extern muziekgezelschap in onze kerk aanwezig is en dat de gezangen door de cantor worden verzorgd.

 

Mocht u als parochiaan toch een viering bij gelegenheid van een jaardienst e.d. door een externe muziekgroep willen laten verzorgen, kunt u deze zelf benaderen. Een voorwaarde is echter dat het om solisten of muziekgezelschappen gaat, die ervaring hebben met het verzorgen van liturgische diensten en die muziekwerken in hun repertoire hebben, die qua inhoud passen in een liturgische viering.

Als u het kerkbestuur hiervan in kennis stelt, kunnen  dan concrete afspraken gemaakt worden.  

                           

Pastorale zorg en keuze van liturgische gezangen en muziek

Het kerkbestuur draagt de zorg en de verantwoordelijkheid voor de materiële zaken van de parochie. De geestelijkheid is verantwoordelijk voor het pastoraat en de liturgie en daarbij gebonden aan de voor de katholieke Kerk geldende voorschriften en bepalingen, inclusief de liturgische gezangen en muziek.

Extra diensten in de parochiekerk kunnen alleen in overleg met kerkbestuur en pastoor worden vastgesteld. Andere koren dan ons kerkelijk zangkoor en muziekgezelschappen die voornemens zijn een eucharistieviering in de parochiekerk muzikaal te verzorgen, kunnen dit alleen doen na overleg en ontvangen goedkeuring van het kerkbestuur. De liturgische gezangen dienen te voldoen aan de door de Kerk gestelde eisen (Bisschoppelijk vicaris pr. Ed Smeets). Vandaar dat een voorstel van liederen uiterlijk vier dagen voor een dienst ter goedkeuring moet zijn voorgelegd aan de pastoor of de door hem aangewezen plaatsvervanger.

Van een gastkoor bij een uitvaartplechtigheid wordt verwacht dat zij de vaste gezangen van de requiemmis kunnen verzorgen, behalve wanneer een uitvaart plaatsvindt in de Paasweek of het een dienst betreft van een kind dat nog niet alle initiatiesacramenten (doop, vormsel en communie) heeft ontvangen. Dan gelden andere bepalingen. Hiervoor wordt tijdig contact gezocht en overleg gepleegd met pastoor Fr. Crutzen en cantor dhr. J. Lipsch.

Agenda gastkoren en/of muziekensembles in de Remigiuskerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

De heilige Augustinus zei het al:

"Zingen is twee keer bidden!"

bottom of page